โรงเห็ดของหลาน

เราเพาะเห็ดฟางส่งตลาดทุกวัน


ห้องนี้อยู่ระหว่างการจัดทำค่ะ